తెలుగు గ్రామసీమల్లో ఒకప్పుడు సర్వసాధారణంగా కనిపించే ‘వీధి అరుగు’ ఈనాడు నార్వే దేశం కేంద్రంగా తెలుగుభాష సంస్కృతుల పరివ్యాప్తికి వేదిక అయ్యిందంటే ఒకింత ఆశ్చర్యం కలుగక మానదు. విదేశాలకు వెళ్లిన తెలుగు యువత చేపడుతున్న కార్యక్రమమిది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా శాస్త్ర విజ్ఞానం, శాస్త్రీయ అవగాహన, సాహిత్య స్పృహ, కళాత్మక ఆవిష్కరణ ప్రపంచంలోని తెలుగు వారికి అందిస్తున్నారు.

Copyrights © Veedhi Arugu by WPVertex. All rights reserved